Thursday, April 21, 2011

Prestasi lakuan motor dalam Pendidikan Jasmani


Pendidikan Jasmani adalah salah satu mata pelajaran teras di sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan bertujuan untuk membolehkan pelajar menjadi sihat, cergas dan produktif melalui pemupukan nilai, sikap, pengetahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan sehari-hari. Matlamat Pendidikan Jasmani sekolah menengah adalah untuk memberi peluang kepada semua pelajar supaya mempertingkatkan kecekapan penguasaan kemahiran asas pergerakan motor. Untuk mencapai matlamat pendidikan tersebut, sukatan mata pelajaran Pendidikan Jasmani sekolah menengah telah memberi penekanan terhadap peningkatan kecergasan fizikal, kemahiran motor serta kemahiran sukan dan permainan yang merangkumi 3 domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor untuk membolehkan pelajar memperkembangkan kebolehan dan kemampuan mereka dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek.

Oleh itu, matlamat yang ditentukan ini diharapkan akan tercapai melalui senaman dan kegiatan sukan seperti mana yang dinyatakan di dalam sukatan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Dengan cara ini pelajar akan dapat menguasai kemahiran asas motor dan secara tidak langsung mereka boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang lain dengan lebih kompleks. Pelajar sekolah menengah sepatutnya sudah memiliki penguasaan kemahiran asas motor dan pengetahuan yang mencukupi untuk di aplikasikan dalam aktiviti sukan dan permainan dengan lebih berkesan. Pelajar pada peringkat ini, sudah boleh memilih jenis sukan yang di minati untuk aktiviti kokurikulum, sukan dan riadah.

Kecergasan berlandaskan perlakuan motor berkait rapat dengan pencapaian kemahiran dalam aktiviti sukan. Lakuan motor adalah keupayaan mengawal pergerakan otot tertentu dalam melakukan sesuatu aktiviti. Contoh kemahiran asas adalah seperti melompat, berlari, menyepak, membaling, memanjat, menyambut, menggelecek dan sebagainya. Lakuan motor adalah keupayaan untuk mengawal pergerakan otot tertentu untuk melakukan sesuatu aktiviti. Larson dan Yacom (1951) dalam Baumgartner dan Jackson, (1985) dan Singer (1980) mendefinisikan lakuan motor sebagai keupayaan seseorang individu dalam menghasilkan pergerakan. Pergerakan tersebut melibatkan kekuatan otot, kuasa otot, koordinasi, kepantasan, imbangan dan ketangkasan. Barrow dan McGee (1979), menyatakan lakuan motor merupakan suatu kebolehan semula jadi yang melibatkan aktiviti kemahiran tahap tinggi. Walau bagaimanapun, lakuan motor mempunyai hubung kaitnya dengan keupayaan pembelajaran dan kemahiran motor.

Tahap pembelajaran, iaitu kepelbagaian serta frekuensi yang dijalankan dalam jangka masa yang telah ditentukan bagi mempengaruhi suatu peningkatan kemahiran asas motor. Tahap peningkatan prestasi pula dapat dihasilkan apabila sesuatu kemahiran telah dikuasai secara berterusan di mana pembelajaran merupakan faktor perubahan tingkah laku.

Kecergasan motor ialah kemampuan individu yang ditunjukkan melalui kemahiran asas lokomotor iaitu berlari, berjalan, melompat dan sebagainya, bukan lokomotor iaitu memusing, membongkok dan manipulatif atau potensi kecekapan pergerakkan seseorang iaitu menangkap, membaling, menyambut. Sukatan Pendidikan Jasmani sekolah rendah telah menyediakan butiran kemahiran asas lokomotor, bukan lokomotor dan manipulatif untuk murid tahap satu. Pada peringkat ini, Pendidikan Jasmani lebih tertumpu kepada aktiviti pembinaan kemahiran asas lokomotor, bukan lokomotor dan manipulatif. Dalam jangkamasa tiga tahun, murid tahap ini diharapkan dapat menguasai kemahiran asas berlari, melompat, memukul, menangkap dan membaling. Ini menunjukkan bahawa kemahiran merupakan suatu tindakan, tugasan atau corak tindakbalas yang tertentu dalam melakukan sesuatu pergerakan. Keupayaan pergerakan asas merupakan asas pergerakan permulaan semasa kanak-kanak bergerak dan berjalan serta melakukan pergerakan yang melibatkan persekitaran. Menurut Singer, dalam petikan buku Pembelajaran Kemahiran Motor oleh Vasudevan T. Arasoo (1989), kemahiran motor ialah pergerakan otot-otot atau gerakan badan untuk melakukan sesuatu pergerakan yang dikehendaki.

Prestasi lakuan motor boleh berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan prestasi seperti umur, jantina, baka, kematangan dan kecergasan fizikal dan latihan. Ianya boleh dibahagikan kepada dua faktor iaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik dan di antara kedua-dua faktor inilah yang membezakannya secara signifikan di antara lelaki dan juga perempuan. Semua ini adalah bergantung kepada kekuatan serta ketahanan yang dimiliki oleh individu tersebut.

Prestasi lakuan motor individu boleh dipecahkan kepada dua faktor utama iaitu faktor intrinsik dan  faktor ekstrinsik.

Faktor Intrinsik - Umur
Aspek umur mempengaruhi tahap prestasi pencapaian lakuan motor seseorang individu. Ini dapat dinyatakan dengan adanya beberapa kajian yang menyatakan bahawa umur berperanan di dalam mempengaruhi tahap prestasi lakuan seseorang individu. Di dalam hasil kajian Fleishman (1964), mendapati bahawa prestasi pelajar lelaki meningkat dengan kadar yang sekata selepas mencapai tahap umur 18 tahun, manakala prestasi lakuan motor bagi pelajar perempuan pula akan meningkat pada ketika tahap umur 13
tahun.

Jantina
Terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan untuk melihat tahap prestasi lakuan motor berdasarkan jantina. Antara kajian yang telah dilakukan ialah oleh Hensley, East dan Stillwell (1982) petikan Johnson dan Nelson (1986). Hasil kajiannya telah menunjukkan terdapat beberapa perbezaan yang signifikan antara kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan di dalam melakukan sebarang aktiviti yang dijalankan. Ujian yang dijalankan ialah seperti lompat dengan cara menegak, ujian lompat jauh berdiri, ujian mendagu yang telah diubahsuai, ujian lari pecut 40 ela dan juga ujian lari 400 ela.

Faktor Ekstrinsik - Latihan dan Pembelajaran
Latihan adalah melakukan pergerakan lakuan motor yang berulang-ulang di dalam satu jangka masa yang tertentu sehinggalah lakuan tersebut menjadi satu kebiasaan. Sesuatu lakuan yang komplek akan dapat dikuasai oleh individu tersebut apabila latihan yang dilaksanakan mencukupi, terancang dan tersusun. Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan adanya latihan. Magill (1980), mendapati bahawa melalui pembelajaran seseorang individu itu akan dapat menghasilkan suatu perubahan pada lakuan motor iaitu perubahan daripada yang kurang sempurna kepada yang lebih baik dan kemas.

Suhu
Suhu banyak mepengaruhi fisiologi tubuh badan dan pergerakan motor manusia. Wujudnya satu julat suhu yang sempit sahaja bagi proses-proses biokimia berfungsi dengan cekapnya bermaksud bahawa organisma-organisma tidak kira tempat hidupnya akan mempunyai penyesuaian fisiologi atau pun kelakuan untuk mengelakkan suhu alam persekitaran yang melampau. Terdapat komponen-komponen kecergasan dalam aspek perlakuan motor terdiri daripada koordinasi, imbangan, ketangkasan, kuasa atau daya, masa tindak balas (masa reaksi) dan kepantasan atau kelajuan. Aspek perlakuan motor ini dapat membantu dalam hal-hal yang bersabit dengan gerak kerja fizikal yang spesifik. Kemahiran tersebut dapat menghasilkan satu gerak laku yang efisyen serta meringankan bebanan yang mungkin timbul ketika sedang mengerjakan aktiviti yang lebih daripada lakuan kebiasaan seperti mengangkat benda-benda yang berat.


Perbezaan Gender dari aspek afektif dalam Pendidikan Jasmani

Kebanyakan pendidik sering mengabaikan domain afektif dalam pengajaran dan pembelajaran kerana faktor kesukaran dalam membuat penilaian terhadap nilai afektif (McLeod, 1991; Romiszowski, 1989; Title & Hecht, 1989). Kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional dikatakan sering menitikberatkan domain kognitif berbanding afektif (Peterson & Augustine, 2000). Walau bagaimanapun, terdapat kajian yang menunjukkan bahawa pelajar lebih menghargai strategi pengajaran yang menekankan hasil pembelajaran afektif (McTeer & Blanton, 1978). Menurut Williams (2003); dan Thompson & Mintz (2000), guru yang menolak hasil pembelajaran afektif boleh mengurangkan motivasi untuk terus belajar terutama dalam pembelajaran kemahiran. Oleh yang demikian, proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam topik kemahiran PJ hendaklah mengambil berat tentang penilaian nilai afektif yang diperoleh sebagai hasil pembelajaran.
             Vidoni & Ward (2009) telah menjalankan kajian bertajuk ‘Effects of fair play instruction on student social skills during a middle school sport education unit’ ke atas lapan orang pelajar berumur 13 tahun.  Tujuan kajian adalah untuk mengetahui pengaruh pengajaran permainan bersih dalam permainan ragbi sentuh semasa kelas PJ. Dapatan menunjukan pengaruh pengajaran permainan bersih dapat memberikan kesan yang konsisten serta penglibatan pelajar adalah lebih aktif dan perlakuan aksi yeng merbahaya dapat diturunkan semasa kajian. Ini menunjukkan pengajaran permainan bersih mampu menurunkan kadar kesalahan tingkah laku serta membantu meningkatkan kemahiran sosial pelajar dalam PJ. 
            Mynard  (2008) menyatakan pelajar lelaki dan perempuan adalah berbeza dari aspek sosial, emosi, intelek dan fizikal. Perkembangan sosial  pelajar perempuan dilihat lebih mudah mesra berbanding dengan pelajar lelaki yang lebih bersifat bermusuhan (antagonistik). Aspek perkembangan emosi pula melibatkan kumpulan neuron yang dinamakan sebagai amygdala. Amygdala ini mempunyai hubungan langsung dengan serebral korteks yang memainkan peranan dalam aspek pemikiran dan bahasa. Pelajar perempuan dilihat lebih cepat dapat meluahkan perasaan mereka berbanding pelajar lelaki disebabkan tahap perhubungan antara amygdala dengan serebral korteks perempuan adalah lebih pantas berbanding lelaki. Perbezaan intelek bagi pelajar perempuan pula adalah lebih baik dalam menghafal dan berupaya mengingat kembali dengan pantas tetapi masih lemah dan tidak kreatif dalam menterjemahkan teori pengetahuan kepada bentuk perlakuan kemahiran. Berbanding dengan pelajar lelaki dilihat lebih kepada aspek kesedaran ruang dan visual serta keupayaan pelajar lelaki adalah lebih baik dari aspek manipulasi imej (visual) dan memberikan kelebihan dalam menyelesaikan masalah, mereka bentuk dan membina kemahiran. Perkembangan fizikal pula memberikan kelebihan kepada pelajar lelaki dalam aktiviti motor kasar. Hormon testosteron menyebabkan perkembangan otak kiri menjadi perlahan dan ini menyebabkan perkembangan otak kanan menjadi lebih dominan.Otak kanan pula melibatkan fungsi aspek kesedaran ruang dan otak kiri melibatkan aspek bahasa.
            Menurut Suppiah et al. (2009), pembelajaran melalui kognitif, psikomotor dan afektif amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah manakala teknik pemerhatian guru boleh digunakan bagi menilai tahap pecapaian pembelajaran pelajar bagi ketiga-tiga domain ini (Jeanetta & Rose, 2007).  Pelajar seharusnya diberi peluang dan ruang bagi mengoptimumkan penguasaan ilmu pengetahuan dengan menghubungkan ketiga-tiga domain  supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif.

Wednesday, April 20, 2011

Perbezaan Gender dari aspek psikomotor dalam Pendidikan Jasmani


Menurut pandangan beberapa ahli psikologi, individu mengalami usia remaja ketika berumur 12 tahun dan berakhir pada umur 21 tahun. Crain (1996) menyatakan tempoh remaja melibatkan pelbagai perubahan terutama dalam aspek fizikal, sosial, emosi dan pemikiran. Menurut Suppiah et al. (2009) perubahan fizikal berlaku agak ketara dengan ketinggian dan berat badan alan meningkat secara aktif. Perbezaan dari aspek perkembangan psikomotor remaja perempuan pula akan lebih aktif dan pesat pada peringkat umur 13 hingga 14 tahun. Selepas daripada umur ini, kemahiran pergerakan remaja perempuan semakin berkurangan dan mereka lebih menunjukkan sifat kewanitaan yang lebih.  Remaja lelaki pula lebih menunjukkan minat dan kesanggupan melakukan pergerakan secara terus menerus dalam aspek pembentukan pergerakan dan pembinaan kemahiran
            Faktor pengaruh budaya dan persekitaran memberi kesan terhadap penglibatan dalam sukan dan aktivti fizikal di mana  pelajar lelaki lebih cenderung menyertai sukan seperti tinju, hoki ais, baseball, bola sepak, bola baling, ragbi, angkat berat, seni mempertahankan diri serta American Football manakala pelajar perempuan lebih dominan kepada sukan berestetika tinggi seperti tarian, ballet, tenis, badminton menunggang kuda, luncur ais dan aerobik  Kajian juga menunjukkan bahawa pelajar perempuan memperoleh skor yang lebih rendah berbanding lelaki dalam penilaian konsep kendiri berkaitan aktiviti fizikal (Klomsten, Skaalvik, & Espnes, 2004). Pelajar perempuan  didapati mendapatkan skor yang lebih rendah dan signifikan berdasarkan sembilan sub-domain dalam penampilan, lemak tubuh, kemahiran, aktiviti fizikal, daya tahan, kekuatan, koordinasi, dan kesihatan berbanding pelajar lelaki namun tidak ada perbezaan gender ditemui pada dimensi fleksibiliti.
            Weaver-Hightower, (2003) mendapati secara purata, rangka lelaki adalah 10 peratus lebih tinggi daripada wanita. Dari segi berat tubuh orang dewasa, lelaki lebih berat lebih kurang 11 kg dan ini disebabkan oleh perbezaan struktur tulang lelaki yang lebih besar dan juga dari segi otot yang lebih pada tubuh lelaki. Walau bagaimanapun, wanita mempunyai kelebihan dari segi saiz tubuh yang lebih kecil dan lebih rendah. Ini ada kaitannya dengan kedudukan pusat graviti yang lebih rendah dan tumpuan berat adalah di bahagian bawah tubuh. Dengan itu, wanita pada keseluruhannya mempunyai kestabilan yang lebih baik. Salah satu kesan perbezaan fizikal ini ialah wanita berkemungkinan banyak mengalami masalah lutut semasa berlari, melompat serta menukar arah dengan tiba-tiba. Mereka juga mungkin akan menghadapi masalah semasa bermain badminton, tenis, bola jaring dan sukan lain yang memerlukan penukaran arah pergerakan dengan tiba-tiba. Tangan wanita adalah lebih pendek dan bersudut keluar dari tubuh di bahagian siku untuk mengelak pelvis yang lebih luas. Tangan yang pendek akan menghasilkan daya tuil yang kurang berkesan, sendi pada siku wanita yang bersudut juga bermaksud teknik menggunakan alatan seperti raket badminton adalah berlainan daripada kaum lelaki. Manakala lelaki mempunyai tangan yang lebih lurus dan oleh itu mempunyi fungsi tuas yang lebih cekap.
            Anne, Herb & Einar (2005) telah menjalankan kajian berkaitan gender yang bertajuk ‘Adolescents’ perceptions of masculine and feminine value in sport and physical education: a study of gender differences’ melibatkan 357 subjek berumur 14 tahun di Norway. Soal selidik bertajuk ‘Gender Values Scale’ (GVS) telah digunakan bagi mengenal pasti kepentingan ciri-ciri feminin dan maskulin dalam sukan dan Pendidikan Jasmani. Terdapat 10 item yang dinilai iaitu penampilan perwatakan, penampilan tubuh badan, penampilan ramping, penampilan kekuatan, daya tahan, kekuatan otot, fleksibiliti, kecekapan sukan, ciri-ciri umum maskulin dan ciri-ciri umum feminin. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan gender yang nyata berdasarkan lapan daripada  10 ciri-ciri kajian. Pelajar lelaki dilihat lebih tinggi dan signifikan berbanding perempuan berdasarkan ciri-ciri seperti penampilan kekuatan, kecekapan sukan, daya tahan, kekuatan otot dan maskulin manakala pelajar perempuan pula lebih tinggi dan signifikan berdasarkan ciri-ciri  seperti penampilan perwatakan, penampilan ramping dan feminin. Penglibatan pelajar lelaki lebih kepada kegiatan sukan yang mempunyai ciri maskulin seperti bola sepak, hoki ais, tinju, seni bela diri, dan permotoran manakala pelajar perempuan cenderung kepada aktiviti  sukan feminin seperti tarian, gimnastik, menunggang kuda, luncur ais dan aerobik. Dapatan juga menunjukkan penglibatan pelajar perempuan adalah lebih tinggi berbanding pelajar lelaki dalam permainan bola baling walaupun ia dianggap sebagai  sukan maskulin. Ini adalah disebabkan perbezaan budaya dan persekitaran di mana permainan bola baling telah dimainkan oleh pelajar perempuan semenjak tahun 1930-an lagi di Norway.
            William (1995) menyatakan semakin tinggi tahap kecergasan seseorang individu itu, maka semakin baik tahap konsentrasi, daya pemikiran semakin cergas dan baik serta tahap keefisyenan kerjanya lebih positif. Latihan jasmani dapat menenangkan serta mengelakkan stres terhadap kerja. Cheah (1996) telah mengkaji sekumpulan murid-murid dari sebuah sekolah swasta di Selangor. Sekolah ini dipilih kerana kebanyakan pelajar mempunyai kemampuan akademik yang jauh lebih tinggi dari kanak-kanak yang sebaya dengan mereka. Satu tanda kebolehan luar biasa mereka ialah sungguh pun kebanyakan subjek kajian ini terdiri daripada pelajar darjah lima namun mereka berupaya mengikuti sukatan pelajaran tingkatan satu. Kajian ini meliputi 21 orang kanak-kanak yang berumur enam hingga sepuluh tahun. Kesemua pelajar ini menyatakan bahawa mereka suka bermain kecuali seorang kanak-kanak perempuan. Hasil kajian membuktikan bahawa kesan latih tubi yang ditentukan oleh penglibatan dalam aktiviti sukan akan menentukan kebolehan kanak-kanak untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas pergerakan.
            Prestasi lakuan motor boleh dipengaruhi oleh perubahan biologi yang berbeza pada pelajar (Thomas & French 1985). Pengaruh persekitaran yang berbeza di antara pelajar lelaki dan perempuan juga boleh mempengaruhi prestasi dalam perlakuan motor. Mereka juga telah mendapati terdapat perbezaan dalam pelakuan motor antara lelaki dan perempuan mengikut umur. Dalam hasil kajian yang mereka lakukan, mereka tidak bersetuju bahawa wanita tidak boleh mempunyai kemahiran yang tinggi dalam beberapa jenis sukan, apa yang penting ialah pemilihan mereka dalam jenis sukan yang hendak disertai yang mana ianya melibatkan perbezaan dari segi faktor biologi.
            Bentuk alatan, jenis permainan dan kemudahan yang disediakan oleh ibu bapa, guru dan masyarakat juga boleh membezakan perlakuan motor di antara pelajar lelaki dan perempuan (Morris, 1981). Pelajar lelaki mempunyai otot lengan yang lebih kuat berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Faktor-faktor biologikal seperti berat badan, komposisi badan dan diameter sendi mempengaruhi prestasi pelajar perempuan. Dalam balingan pula, pelajar perempuan tidak dapat membuat balingan sejauh pelajar lelaki kerana tahap perkembangan dan corak pergerakan mereka kurang diberi galakan dalam latihan.
            Achuldheisz dan Mars (2001) telah menjalankan kajian untuk mengenal pasti perhubungan antara penyeliaan aktif guru dengan tahap aktiviti pelajar. Beliau telah melakukan kajian ke atas lapan orang pelajar dari sekolah menengah rendah yang dipilih secara rawak menjalani ujian selama dua minggu. Aktiviti yang dipilih adalah kemahiran dalam permainan bola keranjang. Kajian mendapati, peningkatan tahap aktif pelajar daripada 60% kepada 76% pada hari ke empat dan ke lima penyeliaan aktif guru. Manakala pada hari ke enam, penurunan tahap aktif pelajar berlaku daripada 76% kepada 46% apabila guru melakukan penyeliaan yang pasif. Hasil daripada kajian tersebut menunjukkan bahawa penyeliaan aktif berupaya meningkatkan penguasaan dan penglibatan aktif pelajar dalam kemahiran berkaitan dengan aktiviti fizikal.
            Prestasi lakuan motor boleh dipengaruhi oleh perubahan biologi yang berbeza pada pelajar (Thomas & French 1985). Pengaruh persekitaran yang berbeza di antara pelajar lelaki dan perempuan juga boleh mempengaruhi prestasi dalam perlakuan motor. Kajian juga mendapati terdapat perbezaan dalam pelakuan motor antara lelaki dan perempuan mengikut umur dan mereka tidak bersetuju bahawa wanita tidak boleh mempunyai kemahiran yang tinggi dalam beberapa jenis sukan, apa yang penting ialah pemilihan mereka dalam jenis sukan yang hendak disertai yang mana ianya melibatkan perbezaan dari segi faktor biologi.
            Kajian yang telah dijalankan oleh Blomqvist & Luhtanen (2000) bagi mengenal pasti perbezaan dari aspek kemahiran, prestasi dan pengetahuan semasa pertandingan pemain ‘expert’ dengan pemain ’novice’ berumur 14 tahun dalam permainan badminton. Subjek diuji dalam ujian kemahiran (servis, pukulan dan drop), ujian pengetahuan semasa pertandingan (rakaman video aksi simulasi) dan ujian permainan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa subjek ‘expert’ adalah lebih baik dan signifikan dalam aspek kemahiran, prestasi dan tahap pengetahuan semasa pertandingan berbanding  subjek ’novice’. Ini menunjukkan bahawa kualiti permaian mestilah ditekankan oleh guru bagi meningkatkan minat, keseronokan dan keupayaan pelajar bersaing dalam permainan badminton.
            Banyak kajian yang dijalankan sebelum ini mendapati corak pencapaian psikomotor yang lebih memihak kepada pelajar lelaki. Sebagai contoh, lelaki lebih tangkas dalam masa reaksi berbanding perempuan (Adam et al., 1999; Dane & Erzurumlugoglu, 2003; Der & Deary, 2006; Spierer et al.,2010). Kajian Adam et al. (1999) melaporkan lelaki  menggunakan strategi dalam permainan yang lebih kompleks berbanding perempuan.

Sunday, April 17, 2011

Latar Belakang Pengukuran Ketangkasan


Kajian-kajian mengenai ketangkasan bermula pada awal kurun ke-20. Menurut Mosely (1958), pada masa lalu, dikatakan bahawa ketangkasan hampir bergantung sepenuhnya kepada baka yang mana ia merupakan warisan daripada keturunan. Tetapi menurut Bennet (1956), Lafuze (1957) dan Calvin (1958), ketangkasan dapat diperbaiki menerusi pengajaran yang diajar oleh guru
            Daripada kajian Serls (1951), yang telah dijalankan ke atas kanak-kanak di peringkat sekolah rendah mendapati bahawa terdapat korerasi yang positif dan tinggi perbezaannya di antara pertumbuhan fizikal serta lakuan ketangkasan jika dibandingkan di antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. Kajian ini disokong oleh Espenschande (1947), di mana dapatan daripada hasil kajian yang telah dijalankan ke atas kanak-kanak lelaki dan perempuan sehingga umur 14 tahun menunjukkan terdapat persamaan. Selepas berumur 14 tahun kanak-kanak lelaki akan terus meningkat dari segi ketangkasannya tetapi sebaliknya bagi kanak-kanak perempuan.
            Keadaan ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor perkembangan fisiologi tubuh badan pada kanak-kanak perempuan mula menunjukkan perubahan. Perubahan ini adalah dari segi bentuk tubuh badan serta saiz pertumbuhan yang meningkat. Berdasarkan ketangkasan somatotaip, pengkaji-pengkaji seperti Cureton (1941), Bookwalter dan karl (1952), Perbis (1954) dan Solley (1957), berpendapat bahawa golongan endomorf merupakan golongan yang paling rendah ketangkasannya jika dibandingkan dengan somatotaip yang lain. Golongan endomorf merupakan golongan yang mempunyai rangka tubuh yang besar dan ia kelihatan gemuk.
            Menurut Bookwwalter (1952), daripada kajian yang dijalankan terhadap bentuk badan ektomorf mempunyai rangka tubuh badan yang kecil yang menampakkan seseorang itu kelihatan kurus dan tinggi. Mereka ini adalah lebih pantas dan tangkas. Berdasarkan kajian Sills (1953), beliau berpendapat bahawa kanak-kanak dari golongan mesomorf adalah lebih tangkas dari ektomorf. Ini kerana golongan mesomorf merupakan golongan yang memiliki rangka tubuh badab yang sederhana besar serta mempunyai otot-otot yang menampakkan seseorang itu kelihatan tegap. Namun begitu daripada kajian yang dijalankan oleh solley (1957), mendapati tidak ada bukti yang nyata tentang saiz tubuh badan kanak-kanak bagi sesuatu peringkat umur itu boleh mempengaruhi ketangkasan mereka dalam sebarang aktiviti yang diceburi oleh mereka.
Hoskins (1934), Johnson (1934), Gates (1940), Lehsten (1941), McCloy (1942) dan Carruth (1952). Kesemua penyelidik ini telah mengetengahkan kepentingan ketangkasan dalam aktiviti sukan. Menurut mereka ketangkasan merupakan satu komponen dalam kecergasan fizikal serta dianggap sebagai satu faktor yang boleh meramalkan kebolehan motor. Ia juga dikatakan sebagai asas kepada kemahiran dalam aktiviti sukan tertentu.
Hoskins (1934, Johnson (1934) dan Lehsten (1941). Ketiga-tiga penyelidik ini berpendapat bahawa ketangkasan sangat perlu dalam permainan bola keranjang. Latihan-latihan seperti daya tahan dan latihan untuk meningkatkan kemahiran motor dalam permainan dapat memperkembangkan lagi komponen ketangkasan. Melalui penyertaan dalam pelbagai jenis permainan seperti ‘baseball”, bola sepak, bola baling, bola jaring, bola keranjang, squash, tenis dan badminton boleh meningkatkan ketepatan koordinasi pergerakan yang lebih tepat dan jauh serta ketangkasan yang baik.
            Dalam projek Majlis Penyelidikan Amerika Alliance For Health Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD 1959), terdapat ujian-ujian kemahiran sukan di mana komponen ketangkasan memainkan peranan yang penting seperti dalam ujian kemahiran bola keranjang. Komponen ketangkasan yang terdapat dalam ujian ini adalah menjaring dari hadapan, menjaring sisi, ‘foul shot’, ‘under busketball shot’, hantaran pantas, lompat dan sentuh, menggelecek, dan hantaran atas untuk ketepatan.
            Menurut Cozens (petikan Clarke, 1976). Beliau telah menjalankan kajian mengenai keupayaan keolahragaan untuk penuntut perempuan di sebuah kolej. Salah satu daripada ujian yang dijalankan ialah ujian larian mengelak. Dalam kajian ini Cozens telah mewakilkan seramai 52 orang perwakilan di dalam bidang Pendidikan Jasmani sebagai subjek dalam ujian tersebut untuk menentukan kebolehpercayaan dan kesahannya. Hasil daripada kajian tersebut mendapati kebolehpercayaan untuk ujian ini ialah r=0.93 dan kesahannya pada 0.82. Sheffield dan gates (petikan Clarke, 1976) telah menjalankan pengujian ketangkasan ketika berlari. Terdapat tiga ujian yang telah dijalankan oleh mereka untuk menguji keupayaan motor. Skor t yang diperolehi digunakan sebagai kriteria perbandingan. Hasil daripada kajian menunjukkan kanak-kanak lelaki yang berumur dalam di antara 13 tahun hingga 15 tahun untuk ujian lari berhalangan dengan menguji korelasi 0.81 dan kebolehpercayaan 0.93. Lawsons (petikan Clarke, 1976) juga mendapati hasil yang sama terhadap kanak-kanak perempuan pada peringkat umur di antara 7 tahun hingga 12 tahun terhadap ujian lari ulangalik 40 ela.
            Boling, Robert, Kirk dan Pamela (1981). Ketiga-tiga penyelidik ini telah membuat kajian tentang tahap perbezaan konsep kendiri yang tinggi dan rendah terhadap prestasi motor. Seramai 120 orang pelajar lelaki tahun lima telah dipilih sebagai subjek. “Physical Self-Concept Scale” telah digunakan untuk mengukur konsep kendiri pelajar-pelajar ini. Keputusan daripada ujian ini telah menunjukkan pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang lebih tinggi menunjukkan tahap ketangkasan badan dan koordinasi yang lebih baik dan sebaliknya.
            Menurut Ho, Kwok, Chai dan Dennis (1990) yang telah membuat kajian terhadap perbandingan tahap ketangkasan di antara pelajar kolej di Amerika syarikat dan pelajar kolej di China seramai 112 orang pelajar baru terutamanya pelajar berketurunan “cousasion” dari Universiti di Midwest, Amerika Syarikat dan seramai 261 orang pelajar kolej di Selatan China telah dipilih sebagai subjek. Subjek-subjek ini telah diberi ujian yang tertentu yang meliputi ujian-ujian seperti ujian berat badan dan ketinggian, ujian kekuatan dan genggaman, ujian fleksi tengkuk, ujian lompat menegak, ujian ketangkasan dan ujian pengukuhan lipatan kulit. Hasil daripada ujian ini telah mendapati pelajar di Amerika Syarikat mempunyai tahap ketangkasan yang lebih baik berbanding pelajar di China. Tetapi sebaliknya pelajar di China menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam ujian lompat menegak berbanding pelajar kolej di Amerika Syarikat. Ini
menunjukkan bahawa terdapat perbezaan tahap ketangkasan di kalangan keturunan China dengan Amerika Syarikat.
            Jette, Kimick dan sidney (1990) telah mengkaji penilaian ISOC (Indoor standardizer Obstacle Course) yang dijalankan ke atas anggota tentera di Kanada. Kesemua item yang terdapat dalam ujian berhalangan ini melibatkan aktiviti ketangkasan di mana seseorang itu dikehendaki melalui sembilan belas item dengan kelengkapan tentera seberat 7 hingga 9ibs. Item ujian ini termasuklah berlari, memanjat, merangkak, menolak, menarik dan melompat. Kesemua item ini memerlukan ketangkasan dan kecergasan fizikal yang tinggi. Hasil daripada kajian ini menunjukkan setiap anggota tentera memerlukan kuasa aerobik yang tinggi di samping ketangkasan, kekuatan dan daya tahan otot.
            Tahap ketangkasan bergantung kepada beberapa faktor yang boleh diambil kira bagi mempertingkatkan prestasi seseorang individu. Antara faktorfaktor tersebut ialah seperti faktor genetik, latihan, pengalaman dan ujian. Selain daripada itu ketangkasan juga boleh diukur dan ditingkatkan melalui latihan, amalan dan perancangan program yang teliti. Melalui ujian ketangkasan juga boleh dijadikan sebagai satu kriteria yang wajar dibuat untuk pemilihan pemain-pemain dalam sukan-sukan tertentu. Ketangkasan yang juga merupakan salah satu komponen kecergasan fizikal perlu dititik beratkan dan diberi perhatian kerana ia diperlukan oleh semua orang dalam melakukan aktiviti harian.

Wednesday, April 13, 2011

Perbezaan Gender dari aspek kognitif dalam Pendidikan Jasmani


Di negara-negara Barat (Norway, Sepanyol, Jerman, Inggeris, Amerika Syarikat, Great Britain, Perancis) beberapa kajian menunjukkan bahawa pelajar perempuan lebih cenderung untuk menyertai kegiatan fizikal dan sukan berbanding pelajar lelaki (Fredricks & Eccles, 2002 dan  Hartmann-Tews & Pfister, 2003). Walaupun secara umum, jurang gender berkaitan penyertaan dalam sukan semakin menurun, ada  bukti menunjukkan bahawa penyertaan mereka adalah berbeza dalam kegiatan sukan berdasarkan ciri-ciri maskulinism dan feminism (Eccles & Harold, 1991; Pfister, 1993).

Aspek Domain Kognitif

Perkembangan kognitif bagi pelajar awal remaja menunjukkan perubahan dan peningkatan semakin ketara dan mereka mula berfikir secara abstrak yang dikenali sebagai pemikiran operasi formal. Menurut Piaget (1969), golongan ini berupaya melakukan perkara-perkara seperti berikut iaitu (i) menyelesaikan masalah konkrit dan abstrak; (ii) mengkaji perasaan dan pemikiran sendiri; (iii) mengaplikasi prinsip-prinsip penyelesaian masalah; (iv) membentuk hipotesis menyelesaikan masalah; dan (v) skemata atau struktur mental akan bertambah.
            Menurut Coon & Mitterer (2007), perkembangan intelek pelajar pada peringkat ini adalah melalui akomodasi maka adalah baik jika guru mengikut strategi ‘satu langkah ke depan’ (one step ahead) di mana guru berusaha mengajar lebih daripada pemahaman semasa pelajar (Heckhausen, 1987). Guru tidak seharusnya memaksa pelajar untuk belajar dan menurut Santrock (2007), terdapat beberapa strategi mengajar berdasarkan teori Piaget antaranya (i) mewujudkan pendekatan konstruktivisme; (ii) memudah cara; (iii) mengambil kira ilmu pengetahuan dan pemikiran; (iv) menggunakan penilaian berterusan;  (v) mempromosikan suasana intelek pelajar secara semula jadi dan (vi) berkonsepkan penerokaan.
            Berdasarkan teori gender, pelajar lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam sistem pendidikan dengan corak tingkah laku, sikap dan nilai yang berbeza serta berkait rapat dengan faktor maskulinism dan feminism (Biddulph, 1997; Epstein et al., 1998). Begitu juga dari aspek biologinya, dikatakan lelaki dan perempuan memiliki struktur dan fungsi otak yang berbeza (Cahill, 2006; & Halpern, 1997), manakala penyebaran kandungan hormon testosteron bagi lelaki dan hormon oestrogen bagi perempuan mempunyai hubungkait dengan tahap prestasi dalam ujian kebolehan kognitif (Kimura & Hamson, 1994). Dexter (1998) membuat kajian mengenai perkaitan antara pengetahuan sukan, prestasi sukan dan pencapaian akademik. Pencapaian akademik dan jantina merupakan  pembolehubah penting yang mempengaruhi pencapaian penguasaan konsep pengetahuan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Beliau mendapati pelajar lelaki memperoleh markah yang tinggi dalam pengetahuan sukan berbanding golongan pelajar wanita dan  dapatan ini adalah stabil merentasi pelbagai sekolah dalam kajian beliau. Penemuan ini menyokong teori bahawa faktor pengetahuan dan  kemampuan akademik mempengaruhi pencapaian prestasi dalam bidang sukan merupakan faktor penting dalam pengetahuan sukan.

            McPherson, Curtis dan Loy (1989) melaporkan bahawa senaman mempunyai kesan yang penting ke atas perkembangan kognitif. Mereka telah mengkaji pengaruh aktiviti-aktiviti fizikal ke atas penguasaan struktur-struktur kognitif dalam kalangan remaja lelaki dan perempuan yang berumur 11 tahun. Mereka yang aktif dalam kegiatan jasmani mencatatkan perkembangan sebanyak enam kali ganda berbanding dengan kanak-kanak yang tidak aktif. Kanak-kanak yang aktif dalam sukan juga menunjukkan daya kefahaman (depth of understanding) yang lebih tinggi berbanding mereka yang tidak aktif. Snyder dan Spreitzer (1990) membuat kajian ke atas pelajar-pelajar perempuan di sekolah-sekolah tinggi di Ohio. Keputusan yang diperolehi membuktikan bahawa pelajar perempuan yang terlibat dalam sukan dan muzik berupaya untuk memperolehi pencapaian yang tinggi dalam bidang akademik. Manakala pencapaian pelajar-pelajar yang terlibat dalam hanya aktiviti sukan sahaja sahaja adalah tidak berbeza dengan pelajar yang terlibat dalam aktiviti muzik sahaja. Ini membuktikan bahawa hubungan di antara penglibatan dalam aktiviti sukan dan pencapaian akademik di kalangan pelajar perempuan adalah positif. Mereka mencadangkan supaya faktor penglibatan dalam aktiviti sukan diambilkira dalam perancangan program pendidikan untuk pelajar-pelajar remaja yang mempunyai gred yang rendah.

Monday, April 11, 2011

Kesan penglibatan sukan terhadap prestasi akademikMcPherson, Curtis dan Loy (1989) melaporkan bahawa senaman jasmani mempunyai kesan yang penting ke atas perkembangan kognitif. Mereka telah mengkaji pengaruh aktiviti-aktiviti fizikal ke atas penguasaan struktur-struktur kognitif di kalangan remaja lelaki dan perempuan yang berumur 11 tahun. Mereka yang aktif dalam kegiatan jasmani mencatatkan perkembangan sebanyak enam kali ganda berbanding dengan kanak-kanak yang tidak aktif. Kanak-kanak yang aktif dalam sukan juga menunjukkan daya kefahaman (depth of understanding) yang lebih tinggi berbanding mereka yang tidak aktif.

Snyder dan Spreitzer (1990) membuat kajian ke atas pelajar-pelajar perempuan di sekolah-sekolah tinggi di Ohio. Keputusan yang diperolehi membuktikan bahawa pelajar perempuan yang terlibat dalam sukan dan muzik berupaya untuk memperolehi pencapaian yang tinggi dalam bidang akademik. Manakala pencapaian pelajar-pelajar yang terlibat dalam hanya aktiviti sukan sahaja sahaja adalah tidak berbeza dengan pelajar yang terlibat dalam aktiviti muzik sahaja. Ini membuktikan bahawa hubungan di antara penglibatan dalam aktiviti sukan dan pencapaian akademik di kalangan pelajar perempuan adalah positif. Mereka mencadangkan supaya faktor penglibatan dalam aktiviti sukan diambilkira dalam perancangan program pendidikan untuk pelajar-pelajar remaja yang mempunyai gred yang rendah.

William (1995) menyatakan semakin tinggi tahap kecergasan seseorang individu itu, maka semakin baik tahap konsentrasi, daya pemikiran semakin cergas dan baik serta tahap keefisyenan kerjanya lebih positif. Latihan jasmani dapat menenangkan serta mengelakkan stres terhadap kerja. Cheah (1996) telah mengkaji sekumpulan murid-murid dari sebuah sekolah swasta di Selangor. Sekolah ini dipilih kerana kebanyakan murid-muridnya mempunyai kemampuan akademik yang jauh lebih tinggi dari kanak-kanak yang sebaya dengan mereka. Satu tanda kebolehan luar biasa mereka ialah sungguh pun kebanyakan subjek kajian ini terdiri daripada murid darjah lima namun mereka berupaya mengikuti sukatan pelajaran tingkatan satu. Kajian ini meliputi 21 orang kanak-kanak yang berumur enam hingga sepuluh tahun. Kesemua murid ini menyatakan bahawa mereka suka bermain kecuali seorang kanak-kanak perempuan. Hasil kajian membuktikan bahawa kesan latih tubi yang ditentukan oleh penglibatan dalam aktiviti sukan akan menentukan kebolehan kanak-kanak untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas pergerakan.

Dexter (1998) membuat kajian mengenai perkaitan antara pengetahuan sukan, prestasi sukan dan pencapaian akademik. Pencapaian akademik dan jantina merupakan  pembolehubah penting yang mempengaruhi pencapaian penguasaan konsep pengetahuan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Beliau mendapati pelajar lelaki memperoleh markah yang tinggi dalam pengetahuan sukan berbanding golongan pelajar wanita dan  dapatan ini adalah stabil merentasi pelbagai sekolah dalam kajian beliau. Penemuan ini menyokong teori bahawa faktor pengetahuan dan  kemampuan akademik mempengaruhi pencapaian prestasi dalam bidang sukan merupakan faktor penting dalam pengetahuan sukan.

Sunday, April 10, 2011

Perkaitan teori pembelajaran dan pentaksiran komprehensif


Pentaksiran kognitif

Fitts dan Posner (1967) dalam model perolehan kemahiran tiga peringkat (peringkat kognitif, perkaitan dan automatik) mencadangkan bahawa individu ‘beginner’ menggunakan proses kognitif pada peringkat awal pembelajaran kemahiran. Dalam proses pembelajaran kemahiran motor. Magill (2003) menyatakan peringkat kognitif adalah merupakan fokus kepada penyelesaian masalah kognitif seperti menjawab soalan. Pada peringkat ini pelajar akan melakukan banyak kesilapan dan mereka biasanya menerima kesilapan  yang dilakukan. Pelajar juga digalakkan melibatkan diri secara aktif dan menerima maklum balas daripada guru.

Peringkat kedua adalah peringkat perkaitan. Ciri-ciri aktiviti kognitif mula berubah pada peringkat ini kerana pelajar telah belajar mengaitkan beberapa ‘cue’ dengan pergerakan bagi mencapai matlamat kemahiran. Pada peringkat ini juga kesilapan telah dapat dikurangkan disebabkan pelajar telah menguasai beberapa kemahiran asas. Fokus pada peringkat ini adalah melakukan kemahiran dengan baik dan konsisten.

Setelah menjalani latihan dan mendapat pengalaman selama beberapa tahun, peringkat pembelajaran akan berada peringkat automatik. Individu pelajar yang telah mencapai peringkat ini telah menguasai kemahiran yang dipelajari dan tidak lagi mengambil masa yang lama untuk berfikir kerana  semua pergerakan berlaku secara automatik. Pelajar masih melakukan beberapa kesilapan kecil tetapi mereka sendiri berupaya mengatasinya sendiri. 

Pentaksiran psikomotor

Banyak kajian yang dijalankan sebelum ini mendapati corak pencapaian psikomotor yang lebih memihak kepada pelajar lelaki. Sebagai contoh, lelaki lebih tangkas dalam masa reaksi berbanding perempuan (Adam et al., 1999; Dane & Erzurumlugoglu, 2003; Der & Deary, 2006; Spierer et al.,2010). Kajian Adam et al. (1999) melaporkan lelaki  menggunakan strategi dalam permainan yang lebih kompleks berbanding perempuan.

Teori perkembangan Arnold Gesell amat mementingkan kematangan sebagai pengerak utama kepada perkembangan seseorang individu dalam proses pembelajaran (IPSI, 1994). Semua perkembangan mengikut pola dan urutan tertentu serta dikawal oleh kematangan dan kadar pertumbuhan individu. Setiap individu adalah unik dan bersifat individualiti. Oleh itu, pelajar hendaklah dibenarkan berkembang mengikut kadar perkembangannya sendiri. Ini bermakna mereka tidak boleh dipaksa untuk membuat sesuatu tanpa mengambil kira peringkat perkembangan dan kematangannya.. Guru seharusnya mengenal pasti latar belakang pelajar untuk mengetahui perbezaan individu pelajar.

Pentaksiran afektif

Kebanyakan pendidik sering mengabaikan domain afektif dalam pengajaran dan pembelajaran kerana faktor kesukaran dalam membuat penilaian terhadap nilai afektif (McLeod, 1991; Romiszowski, 1989; Title & Hecht, 1989). Kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional dikatakan sering menitikberatkan domain kognitif berbanding afektif (Peterson & Augustine, 2000). Walau bagaimanapun, terdapat kajian yang menunjukkan bahawa pelajar lebih menghargai strategi pengajaran yang menekankan hasil pembelajaran afektif (McTeer & Blanton, 1978). Menurut Thompson & Mintz (2000) dan Williams (2003), guru yang menolak hasil pembelajaran afektif boleh mengurangkan motivasi untuk terus belajar terutama dalam pembelajaran kemahiran. Oleh yang demikian, proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam topik kemahiran Pendidikan Jasmani hendaklah mengambil berat tentang penilaian nilai afektif yang diperoleh sebagai hasil pembelajaran.

Ahli psikologi kognitif yang lain seperti Jean Piaget (1967), Bruner (1963), dan  Ausubel (1963) juga sependapat pentingnya variable struktur kognitif dan proses kognitif dalam dalam menggalakkan pembelajaran bermakna di bilik darjah.  Rink (2002) menjelaskan proses pembelajaran yang berkesan adalah situasi di mana pelajar dapat meningkatkan kefahaman melalui proses kognitif, membina kecekapan sesuatu kemahiran melalui pergerakan psikomotor dan menerapkan nilai-nilai afektif yang baik melalui aktiviti sosialisasi.


Thursday, April 7, 2011

Gender Dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan


Dalam Falsafah Pendidikan Negara dengan jelas menyatakan bahawa seorang insan perlu seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmaninya. Perseimbangan aspek-aspek ini perlu di kalangan pelajar untuk melahirkan generasi yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, kesukarelaan dan ketrampilan melalui aktiviti yang mencabar dan menyeronokkan. Justeru itu, melalui pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Sukan (PJS) dapat melatih pelajar mengatasi pelbagai kekangan dan rintangan serta mempunyai daya tahan, daya saing, daya suai dan daya cipta yang tinggi agar para pelajar boleh dan sanggup menghadapi cabaran pendidikan alaf baru.

Gender dan Sukan

Terdapat banyak perbezaan antara lelaki dengan wanita dari segi rupa, bentuk badan, pakaian, tabiat kehidupan, peranan dalam masyarakat, kerjaya dan lain-lain lagi. Mungkin kekurangan maklumat dan kesedaran tentang perbezaan antara lelaki dengan wanita, maka wanita diajar, diasuh dan dilatih dalam bidang sukan dengan cara persediaan yang dilakukan oleh kaum lelaki. Adakah ini wajar? Untuk menghayati ataupun meningkatkan lagi prestasi atlet wanita, kita perlu mengkaji perbezaan ini daripada beberapa aspek penting.

Kita mestilah sedar bahawa terdapat perbezaan antara lelaki dengan wanita dari segi fizikal seperti rupa, tubuh dan rangka tulang serta dari segi fisiologi seperti fungsi khas wanita untuk melahirkan anak, yang merupakan fungsi semula jadi dan tidak boleh diubah, tetapi kita boleh menyesuaikannya. Selain itu, terdapat juga perbezaan yang berpunca dari segi sosial, iaitu kaum wanita sering diasuh supaya berperangai lemah lembut dan dilatih dari kecil untuk mengambil tugas suri rumah tangga. Umumnya, pendedahan wanita kepada sukan dan aktiviti sukan adalah lebih rendah berbanding lelaki.

Dari segi fizikal, keupayaan individu daripada kedua-dua jantina adalah lebih kurang sama sahaja sebelum akil baligh. Sebaik sahaja mereka melangkah ke alam remaja, pertumbuhan dan perbezaan jantina menjadi semakin nyata. Dari segi sosial seringkali wanita remaja terpaksa mengambil alih peranan dan tugas seorang wanita dewasa. Akibatnya, kecergasan mereka merosot dan kekuatan otot akan menurun. Ini merupakan salah satu sebab mengapa prestasi sukan wanita remaja secara puratanya adalah jauh lebih rendah berbanding prestasi kaum lelaki.

Perbezaan Rangka Tubuh

Secara purata, rangka lelaki adalah 10 peratus lebih tinggi daripada wanita. Dari segi berat tubuh orang dewasa, lelaki lebih b
erat lebih kurang 11 kg. Ini disebabkan oleh perbezaan struktur tulang lelaki yang lebih besar dan juga dari segi otot yang lebih pada tubuh lelaki. Dari segi rupa bentuk tubuh, lelaki adalah lebih besar. Tulang-tulangnya lebih berat. Tulang-tulang tangan, kaki lelaki juga lebih panjang dan sendi-sendinya lebih besar kecuali sendi lutut wanita yang lebih lebar. ini memberikan kestabilan kepada tubuh wanita. Pelvik girdle yang lebih lebar menyebabkan lutut wanita membengkok ke dalam. Akibatnya tapak dirian wanita lebih sempit.

Walau bagaimanapun, wanita mempunyai kelebihan dari segi saiz tubuh yang lebih kecil dan lebih rendah. Ini ada kaitannya dengan kedudukan pusat graviti yang lebih rendah dan tumpuan berat adalah di bahagian bawah tubuh. Dengan itu, wanita pada keseluruhannya mempunyai kestabilan yang lebih baik. Wanita berjalan dengan cara dan gaya yang istimewa yang sedikit berlainan dengan lelaki. Begitu juga dengan gaya larian wanita adalah berbeza dengan gaya larian lelaki. Bandingkan pula dengan perbezaan saiz dan bentuk pelvis dan tulang femur wanita adalah lebih tirus. Ini menyebabkan tulang kaki wanita membengkok ke dalam dan sedikit sebanayak menjadi halangan kepada prestasi berlari.

Apabila dewasa lelaki akan mempunyai bahagian tubuh atas yang lebih besar dan lebar, sementara wanita akan mempunyai bahagian abdomen yang lebih besar. Selain itu, kaki lelaki juga lebih panjang dan tapak kakinya juga lebih lebar. Begitu juga dengan tangan lelaki yang lebih panjang. Pada amnya, prestasi sukan wanita lebih rendah dan besar kemungkinan adalah disebabkan perbezaan tersebut di atas.

Salah satu kesan perbezaan fizikal ini ialah wanita berkemungkinan banyak mengalami masalah lutut semasa berlari, melompat serta menukar arah dengan tiba-tiba. Mereka juga mungkin akan menghadapi masalah semasa bermain badminton, tenis, bola jaring dan sukan lain yang memerlukan penukaran arah pergerakan dengan tiba-tiba.
Dari segi rupa bentuk tubuh pula, pada amnya wanita adalah lebih mirip kepada bentuk endomorf (kegemukan) dan lelaki pula kepada bentuk mesomorf (tubuh yang lebih berotot). Rupa bentuk model atau bintang-bintang filem bukanlah bentuk wanita yang ’normal’, tetapi mungkin diterima sebagai rupa bentuk yang ideal. Pada amnya lelaki dan wanita yang aktif dan berjaya dalam sukan lebih cenderung kepada bentuk mesomorf.


Berikut adalah suatu rumusan am ciri-ciri wanita berbanding lelaki serta implikasinya terhadap prestasi sukan.

Faktor Fizikal

Wanita memiliki rangka yang lebih kecil dan pendek, pusat graviti 2.3 cm lebih rendah dan lebih berat di bahagian bawah tubuh, terutama di bahagian punggung. memandangkan hakikat ini, wanita adalah lebih sesuai untuk sukan yang mementingkan pusat graviti yang rendah serta imbangan seperti gimnastik. Setakat ini, pengaruh faktor fizikal ke atas prestasi lompat tinggi dan lompat pagar belum dapat dikesan, tetapi pusat graviti yang lebih rendah bermaksud wanita tidak akan dapat bersaing dengan lelaki dalam acara lompat tinggi. Tetapi kita perlu ingat bahawa sebelum akil baligh, tubuh lelaki dan permpuan adalah lebih kurang sama. Apabila dewasa, ukuran purata lelaki adalah 12.7 cm lebih tinggi. Ini memberikan lelaki suatu kelebihan yang nyata dalam sukan seperti renang.

Pelvis wanita adalah lebih lebar dan sudut sendinya dengan tulang kaki adalah lebih besar. Putaran di bahagian punggung adalah lebih nyata pada tubuh wanita dan ini bermaksud mekanik serta teknik berjalan, berlari dan bergerak secara am adalah berlainan berbanding dengan kaum lelaki.

Tangan wanita adalah lebih pendek dan bersudut keluar dari tubuh di bahagian siku untuk mengelak pelvis yang lebih luas. Tangan yang pendek akan menghasilkan daya tuil yang kurang berkesan, sendi pada siku wanita yang bersudut juga bermaksud teknik menggunakan alatan seperti raket badminton adalah berlainan daripada kaum lelaki. Pernahkan anda terfikir mengapa pada amnya lelaki boleh melontar dan membaling dengan lebih tepat berbanding wanita? Ini adalah kerana lelaki mempunyai tangan yang lebih lurus dan oleh itu mempunyi fungsi tuas yang lebih cekap.

Bahu wanita lebih sempit tetapi lebih bulat.
Ini mengurangkan daya kuasa yang boleh dihasilkan oleh bahagian atas tubuh. Tetap ia juga membolehkan perenang wanita berenang dengan lebih mudah lagi kerana bentuk badan yang lebih aerodinamik mengurangkan rintangan air. Bagaimanapun wanita masih tidak dapat menandingi lelaki kerana otot lelaki jauh lebih kuat.

Lebih banyak peratusan lemak dalam tubuh. Ini membolehkan wanita menghadapi keadaan suhu sejuk dengan lebih baik, terutama semasa berenang jarak jauh di laut. Simpanan lemak yang banyak membolehkan wanita memiliki sumber tenaga yang lebih besar untuk membantu mereka dalam acara jarak jauh sama ada berenang atau berlari. tidak haiaranlah jika wanita pada amnya mempunyai daya tahan yang lebih baik. selain itu, simpanan lemak dalam tubuh juga membolehkan mereka terapung dengan lebih mudah. Secara puratanya wanita mempunyai dua kali ganda peratusan lemak (daripada jumlah berat tubuh) berbanding lelaki. Perenang maraton terekenal negara, Datuk Abdul Malik Maidin berjaya berenang merentasi Selat Inggeris pada tahun 2003 kerana tubuhnya boleh terapung dengan begitu baik dengan mengawal kandungan lemak di dalam badannya. Kejayaan beliau bagaimanapun bukanlah kerana kandungaan lemak tubuh yang tinggi semata-mata, tetapi juga disebabkan oleh keupayaan otot-ototnya menghasilkan daya yang kuat serta memiliki teknik renang yang sempurna.

Wanita mempunyai kelenturan yang lebih baik. Ini adalah kemahiran fizikal yang berguna dalam sukan gimnastik. Tubuh wanita mengeluarkan lebih hormon relaxin berbanding lelaki. Semasa melahirkan anak, hormon relaxin membolehkan sendi dan otot mereka melentur dengan lebih baik. Oleh itu kaum lelaki akan sentiasa kalah sekiranya mereka cuba membandingkan tahap kelenturan mereka dengan kaum wania ketika membuat latihan yang sama.

Kurang kuat berbanding dengan lelaki yang mempunyai saiz yang sama. Ini merupakan satu kekurangan yang menjadikan wanita kurang berkesan dalam acara yang memerlukan kekuatan. Sungguhpun wanita boleh melakukan latihan bebanan untuk menambahkan kekuatan, namun tahap yang dicapai tidak boleh menandingi seorang lelaki yang bersaiz sama dengannya. Ini kerana secara semulajadi tubuh wanita mempunyai banyak lemak, sementara lelaki mempunyai lebih banyak otot. Wanita juga tidak boleh mencapai rupa bentuk yang berotot kenyal seperti lelaki.
Suatu perkembangan 30 peratus dari segi kekuatan Cuma menambahkan lilitan otot sebanyak 5 peratus sahaja pada tubuh wanita. Pada amnya kekuatan bahagian atas tubuh waniata adalah 40 peratus, kurang berbanding lelaki, sementara kekuatan bahagian tubuh bawah adalah 25 peratus kurang berbanding lelaki yang mempunyai saiz tubuh yang sama. Walau bagaimanapun, wanaita boleh menggunakan manfaat latihan bebanan untuk mempertingkatkan prestasi di samping mengurangkan kemungkinan berlakunya kecederaan. Ini kerana perbezaan kekuatan anatara jantina adalah disebabkan oleh jumlah otot serta saiz serabut otot yang lebih kecil dalam tubuh wanita.


Saiz dan Kualiti Otot

Memandangkan kekuatan adalah berkadar terus dengan luas keratan lintang dan saiz otot, maka saiz otot lelaki yang lebih besar adalah suatu kelebihan yang penting. Pada amnya, kekuatan wanita adalah dua per tiga lebih rendah berbanding tahap kekuatan lelaki. Punca perbezaan ini ialah hormon pertumbuhan testoteron yang lebih dalam tubuh lelaki. Oleh itu, ramai atlet wanita yang ingin mencapai tahap kekuatan yang lebih tinggi menggunakan steroid dan juga testoteron tiruan (bahan-bahan yang diharamkan oleh persatuan sukan antarabangsa). Tujuannya untuk membantu pertumbuhan otot dan justeru itu membantu mempertingkatkan prestasi sukan mereka. Tetapi, ini mungkin mengakibatkan penukaran bentuk tubuh mereka yang berkekalan serta mempunyai beberapa kesan sampingan. Umpamanya, ada antara atlet wanita yang mendapati suara mereka menjadi lebih kasar dan mula berjanggut dan bermisai. Kesan sampingan ini boleh berlanjutan sehingga dua tahun ataupun lebih selepas mereka berhenti mengambil steroid berkenaan.

Menurut kajian, tidak terdapat perbezaan antara taburan fiber otot yang sesuai untuk kerja yang berat dan pantas seperti berlari 100 meter ataupun melontar peluru dengan fiber otot yang sesuai untuk kerja yang memerlukan daya tahan, umpamanya berlari jarak jauh pada kadar perlahan pada wanita dan lelaki. Harus ingat bahawa tanpa kehadiran hormon pertumbuhan testosteron yang banyak, saiz fiber otot wanita tidak akan menandingi perkembangan saiz otot pada seorang lelaki sekiranya latihan yang sama dilakukan. Walau bagaimanapun hasil kajian terkini menunjukkan bahawa saiz fiber otot kaki pelumba basikal wanita yang berlatih adalah lebih besar berbanding dengan saiz otot lelaki atau wanita yang tidak berlatih.

Keupayaan Berlatih dan Menahan Sakit

Keupayaan wanita untuk berlatih adalah lebih kurang sama dengan lelaki. Tidak banyak perbezaan antara seorang wanita dengan seo
rang lelaki yang tidak berlatih. Hal ini kerana kebanyakan wanita tidak begitu aktif bersukan disebabkan mitos ataupun kepercayaaan karut tentang senamaan dan wanita. Umpamanya kepercayaan bahawa senaman akan mengakibatkan kehilangan sifat kewanitaan.

Sebenarnya latihan bebanan boleh menambahkan kekuatan dan saiz otot. Dengan adanya latihan, kandungan lemak dalam tubuh akan kian mengurang, manakala otot tanpa lemak akan bertambah. Atlet wanita dalam sukan yang bersifat daya tahan (endurance) seperti lari jarak jauh mempunyai kadar lemak tubuh yang jauh lebih rendah berbanding dengan atlet lelaki dalam sukan yang mementingkan daya kuasa, seperti lari pecut 100 meter, lompat tinggi dan lontar peluru.

Memandangkan wanita perlu menahan tahap kesakitan yang tinggi apabila melahirkan anak, maka mereka dengan secara semulajadi berkemampuan menahan kesakitan. Ini bermaksud mereka boleh melakukan beban kerja yang lebih tinggi tanpa rungutan. Wanita juga berkecenderungan untuk menggunakan beban latihan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kecederaan. Semasa bersenam, wanita tidak banyak mengeluarkan asid laktik. Asid inilah yang menyebabkan kita berasa pedih pada otot-otot dan memaksa kita menghentikan senaman. Tanpa pengeluaran asid laktik yang banyak, wanita boleh bersenam dalam tempoh yang lebih panjang. Mereka lebih sesuai melibatkan diri dalam sukan yang memerlukan daya tahan. Di samping itu, wanita juga tidak begitu cenderung mengalami kekejangan otot.


Faktor Fisiologi

Dari segi tindak balas kepada senaman, tidak ada perbezaan yang diperhatikan antara lelaki dengan wanita. Mereka sanggup menjalani latihan yang berat tanpa menunjukkan kesan sampingan yang buruk. Wanita juga sanggup bersaing dengan lelaki di arena sukan dan diramalkan bahawa prestasi sukan wanita akan menandingi prestasi lelaki dalam beberapa sukan tertentu menjelang dekad kedua abad ke-21.

Lelaki mempunyai lebih kurang 1000ml (1.0 liter) lebih banyak darah dalam tubuh mereka berbanding dengan wanita yang sama saiz. Jumlah hemoglobin dalam darah lelaki juga lebih banyak, iaitu 15.8 g/liter, berbanding dengan 13.9 g/liter bagi wanita. Oleh itu darah lelaki membawa dan membekalkan lebih banyak oksigen berbanding wanita.

Saiz jantung dan isi padu darah yang dapat diedarkan oleh sistem kardiovaskular serta kapasiti paru-paru wanita adalah 10 peratus lebih kecil berbanding lelaki. Sistem kardiovaskular ialah sistem edaran darah tubuh yang terdiri daripada jantung, paru-paru, ateri, vena dan kapilari darah. Saiz jantung kita lebih kurang saiz genggaman tangan. jantung kita adalah seperti enjin kereta. Di samping itu, nadi rehat seorang wanita lebih tinggi daripada lelaki. Walau bagaimanapun kadar denyutan jantung maksimum bagi lelaki dan wanita adalah sama dan ditentukan oleh umur.


Haid dan Kehamilan

Wanita yang mengalami haid masih boleh berlatih. Paras kesakitan yang dialami oleh wanita pada ketika itu dapat dikurangkan dengan amalan senaman. Wanita yang hamil juga boleh berlatih, tetapi beban senaman hendaklah dikurangkan. Suhu tubuh harus diawasi supaya anak dalam kandungan tidak terdedah kepada suhu yang berlebihan akibat latihan yang terlalu berat.

Atlet wanita yang mempunyai peratusan lemak tubuh yang rendah akan mengalami masalah kitaran haid, iaitu kurang dua atau tiga kali setahun. Atlet gimnastik dan pelari jarak jauh berpotensi mengalami masalah seperti ini. Wanita perlu memahami hakikat itu dengan baik untuk mengelakkan masalah tekanan psikologi. Walau bagaimanapun tidak terdapat bukti yang menyatakan bahawa hal ini akan berkekalan ataupun membawa kesan yang buruk. Apabila berat tubuh meningkat dan peratusan lemak naik ke paras normal, atlet berkenaan akan pulih seperti sediakala. Kita sering mendengar atau membaca berita tentang pemain wanita yanag handal secara tidak sangka menerima kekalahan teruk ke atas pemain yang bertaraf jauh lebih rendah. Pihak tertentu sering kali menyatakan bahawa kekalahan seperti itu berpunca daripada kedatangan haid. tetapi kini sudah ada cara mengawal kedatangan haid supaya sesuai dengan keperluan jadual pertandingan, umpamanya dengan menggunakan pil pencegah hamil. Jurulatih lelaki hendaklah sentiasa peka kepada masalah ini. Mereka juga sewajarnya sedar bahawa ada atlet wanita yang sanggup berlatih atau bertanding semasa datang haid. Walau bagaimanapun nasihat doktor diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kesihatan.

Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahawa wanita yang hamil tidak boleh bersukan, cuma mereka tidak digalakkan bersukan terlalu aktif dalam tempoh bulan pertama hingga bulan keempat. Sukan yang berbahaya seperti menunggang kuda dan mendaki gunung tidak digalakkan sama sekali. Berjalan dan berjoging adalah senaman yang lebih selamat dan bermanfaat untuk dipraktiskan.

Pemakanan dan Kecederaan

Atlet wanita memerlukan lebih banyak zat besi kerana zat tersebut banyak hilang semasa haid. Latihan fizikal yang berat juga menyebabkan kehilangan zat ini. Kehilangan tersebut perlu digantikan kerana zat itu penting untuk pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen kepada otot yang berfungsi. Atlet wanita juga memerlukan zat kalsium yang diperlukan untuk membentuk tulang yang kuat.
Yang perlu diamalkan oleh wanita ialah minum susu lembu dan makan makanan seperti tauhu dan keju. Di samping itu, wanita juga memerlukan lebih banyak vitamin B12 yang membantu tubuh menghasilkan sel darah merah.

Semasa hamil, ramai wanita akan mengalami kekurangan zat tertentu kerana anak dalam kandungan akan mengambil apa sahaja zat sebagaimana yang diperlukan oleh ibunya.
Kerana itu, wanita hamil kadang kala mengidam makanan yang ganjil. Ini sebenarnya adalah petanda bahawa mereka memerlukan makanan yang mengandungi zat tertentu.
Dari segi kecederaan pula, tiada perbezaan yang dapat dikesan dari segi kekerapan berlakunya kecederaan antara lelaki dan wanita kecuali kecederaan di bahagian lutut.
Sendi tulang paha di bahagian lutut wanita tercondong keluar pada posisi lutut. Sebaliknya wanita mempunyai lebih banyak hormon relaxin, ini menyebabkan mereka jarang menghadapi kecederaan yang disebabkan oleh kekurangana kelenturan.

Perbandingan Gender Dalam Penyertaan Sukan

Cabaran yang sangat besar kepada penyelidikan dan jurulatih sukan adalah untuk mengkaji dan mengenal pasti perbezaan antara jantina kerana ia merupakan sesuatu yang kompleks dalam tingkah laku sosial dan mempunyai pelbagai fenomena dalam pengaruh dan tingkah laku latihan sukan antara lelaki dan wanita. Kajian dalam membezakan tingkah laku latihan sukan antara lelaki dan wanita ini telah dijalankan oleh Dewar dan Horn (1992), di mana lelaki dikatakan lebih cenderung dan kuat berbanding wanita dalam aktiviti kesukanan tetapi sama ada ia diakibatkan oleh perbezaan biologikal, persekitaran dan peranan budaya sehingga penonjolan lelaki lebih nyata daripada wanita dalam masyarakat, masih belum diketahui. Kebanyakan penyelidikan tentang jantina memfokuskan tentang bagaimana sukan dan prestasi latihan serta pengalaman dalam kalangan wanita adalah berbeza daripada lelaki.

Dalam kajian yang dibuat oleh Cox (1994) menyatakan wanita mempunyai perasaan malu dalam penyertaan sukan yang tidak sesuai dengan peranan jantina mereka. Selain itu atlet wanita juga dikatakan akan berasa selesa dalam permainan sukan seperti tenis dan bola tampar, dan akan berasa lebih terancam dalam sukan seperti gusti dan bola sepak yang dianggap melanggar peranan stereotaip seks mereka (Peplau, 1976). Manakala menurut Teng, Ang dan Mohd Sofian (2001) pula terdapat perbezaan individu yang ketara apabila faktor jantina diperluaskan atau dikaji. Perbezaan individu dikaji bukan sahaja tentang seks, ras dan budaya hidup tetapi juga dari segi perlakuan dan tingkah laku.

Wanita dikatakan suka kepada benda-benda cantik dan kecantikan adalah suatu aspek yang penting dalam kehidupan seorang wanita. Kecantikan bentuk dan berat badan mereka boleh diperoleh melalui penyertaan aktiviti sukan dan ini adalah galakan kepada wanita untuk menceburkan diri dalam sukan. Keyakinan diri mereka juga timbul dengan kesedaran akan kecantikan mereka dan sifat-sifat positif yang lain juga akan turut wujud dengan penglibatan wanita dalam bidang sukan. Berbanding dengan wanita menurut teori psikoanalitik, lelaki merupakan insan yang kuat dan mempunyai hasrat dalaman yang tidak disedari dan digambarkan sebagai perjalanan hidup dan perasaan mereka. Penyertaan lelaki dalam sukan akan melihatkan kejayaan hidup mereka dengan meningkatnya prestasi, berkeyakinan dan berpendirian.

Menurut Martens (1978) proses perubahan tingkah laku dan perbandingan prestasi individu boleh dikenal pasti berdasarkan pada kriteria tertentu seperti adanya kehadiran individu lain sebagai penilai dan meningkatnya tret kebimbangan bagi dimensi personaliti. Sebagai contoh, jika atlet dikehendaki melakukan dua aktiviti iaitu imbangan statik dan ketepatan menembak ketika kehadiran penonton dan dalam situasi yang kompetitif. Dapatan mungkin menunjukkan subjek bagi acara imbangan yang mengalami tahap kebimbangan yang tinggi menampakkan pencapaian yang rendah tanpa mengira jantina, manakala dalam ketepatan menembak, subjek wanita yang mengalami tahap kebimbangan yang tinggi memperoleh pencapaian yang rendah berbanding dengan subjek lelaki.

Tingkah laku juga ditentukan oleh kemudahan serta-merta dan faktor persekitaran, dan teori ini boleh dikaitkan dalam kajian yang dijalankan oleh Masters, Ogles dan Jolton (1993) bagi menunjukkan perbezaan jantina dalam penyertaan perlumbaan pelbagai jarak. Seramai 42 orang pelari jarak jauh dan 47 orang pelari rekreasi telah diuji dengan menggunakan the Motivations of Marathoners Scales (Masters, Ogles dan Jolton,1993). Dapatan kajian menunjukkan dalam perlumbaan jarak sederhana menampakkan nisbah penyertaan yang tinggi daripada pelari wanita rekreasi berbanding pelari wanita jarak jauh yang lebih menyokong berkaitan berat badan, penggabungan, pengiktirafan diri, keupayaan psikologikal dan kehidupan merupakan motif penting untuk berlumba berbanding dengan atlit lelaki bagi kumpulan yang sama.

Kumpulan pelari jarak jauh bertingkah laku mengenal pasti kebolehan berlari berbanding pelari rekreasi yang berlari untuk keseronokan. Kumpulan lelaki adalah secara langsung dikenal pasti sebagai pelari tetap yang berkriteria untuk mencapai kejayaan dan mereka terlibat dengan motif pencapaian matlamat pertandingan dan lebih menitikberatkan latihan. Wanita juga dikatakan tidak mempunyai ketahanan, kekuatan dan kecergasan sebagaimana yang dimiliki oleh ahli-ahli sukan lelaki. Dalam perkara ini, tiada bukti perubatan yang menunjukkan bahawa acara sukan yang memerlukan ketahanan diri dan kecergasan itu tidak baik bagi kesihatan dan atlit yang terlatih. Wanita mempunyai ketahanan diri yang lebih baik berbanding lelaki disebabkan mereka mempunyai peratus lemak di bawah kulit badan yang berlebihan.
Tingkah laku yang diharapkan juga terbentuk melalui pengaruh psikologi sosial yang ditegaskan lagi melalui kajian yang dijalankan oleh Hull, Miller dan Dollard yang menggunakan teori tingkah laku sebagai suatu hasil yang menunjukkan perubahan sikap melalui faktor-faktor seperti motivasi sosial, pembelajaran sosial dan ganjaran hukuman.

Proses sosialisasi sukan juga mempengaruhi perbezaan jantina dalam kalangan atlet dalam penyertaan sukan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Durentini dan Lander (1987) dalam abstraknya yang mengkaji perbezaan jantina dalam proses sosialisasi sukan dalam kalangan atlit sekolah tinggi telah menguji penglibatan sukan adakah signifikan antara struktur peringkat permulaan sekolah atau peringkat menengah dan apakah sumber motivasi di peringkat permulaan sekolah akan menyebabkan penglibatan atlit dan penyertaan berterusan dalam sukan.

Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa lebih ramai atlit wanita daripada lelaki menyertai sukan sebagai keseronokan bersukan, di mana ini menunjukkan bahawa dengan menyertai aktiviti sukan mereka dapat membuat pilihan sama ada untuk bertingkah laku keseronokan atau prestasi sukan. Manakala atlet lelaki pula menyatakan penyertaan berkawan dalam aktiviti rekreasi fizikal adalah sejak dari kecil dan atas dorongan ibu bapa sebagai motivasi utama dalam permulaan penyertaan atau penglibatan sukan mereka. Selain daripada itu, terdapat atlet wanita yang melaporkan bahawa penglibatan awal mereka dalam sukan adalah melalui motivasi diri. Ini boleh disimpulkan bahawa faktor motivasi juga penting dalam mengubah tingkah laku seseorang untuk menyertai sukan. Kesimpulan daripada kajian ini mendapati bahawa faktor motivasi adalah diperlukan bagi meningkatkan tingkah laku atlet dalam persediaan diri untuk belajar, bagi perkembangan dan kematangan seseorang dapat mengawal emosi dan sikap atlit semasa bertanding atau berlatih dan dapat meningkatkan keupayaan diri.

Faktor tret kebimbangan juga memainkan peranan penting dalam menentukan tingkah laku dalam penyertaan sukan di mana atlet individu menonjolkan tret tahap kebimbangan yang lebih tinggi daripada sukan berpasukan. Ini kerana bagi atlet sukan individu, bertanding secara berseorangan dan perasaan takut mengalami kekalahan adalah ditanggung sendiri.

Dari segi jantina, adalah didapati bahawa atlet wanita adalah lebih tinggi tahap kebimbangannya berbanding lelaki. Didapati juga peluang kaum wanita untuk menceburi dalam pertandingan dan pendedahan wanita kepada situasi mencabar adalah kurang jika dibandingkan dengan kaum lelaki. Oleh itu kaum wanita selalu menonjolkan tahap tret kebimbangaan yang lebih tinggi daripada kaum lelaki. Dalam kajian yang dijalankan oleh Jones, Swain dan Cale (1991) terhadap peranan sokongan jantina dan melibatkan pertandingan menampakkan lagi tahap kebimbangan lebih signifikan berbanding jantina.

Menurut Bird (1973), terdapat dua ciri tentang wanita, pertama; mereka tidak mempunyai keinginan dan kehendak yang tinggi untuk mencapai matlamat dan kedua; motivasi pencapaian terbentuk hasil daripada latihan awal dan tahap itu akan terus kekal. Kenyataan ini sudah tidak sesuai pada masa kini kerana atlet wanita sekarang tidak lagi mudah berpuas hati dengan pencapaian yang diperoleh dan mereka akan sentiasa mencuba memperbaikinya dari masa ke masa.
Wanita kini telah dapat melepaskan diri mereka daripada ikatan sosial, politik, perundangan dan hukum adat.

Kesimpulan

Semasa Sukan Olimpik purba, wanita tidak dibenarkan mengambil bahagian dan juga tidak boleh menyaksikan lelaki bertanding. Ini bermakna sejarah penyertaan wanita dalam sukan jauh lebih pendek dan penyelidikan tentang kemampuan tubuh wanita masih belum lagi memadai untuk membolehkan kita memahaminya dengan sempurna. Walau bagaimanapun penyertaan wanita kini tidak dipersoalkan lagi dan sudah menjadi kenyataan bahawa banyak perkembangan telah dicapai kebelakangan ini. Kita pasti dapat melihat peningkatan prestasi atlet wanita pada masa akan datang hasil usaha fizikal dana mental yang berlipat ganda dan penemuan baru tentang latihan akhas untuk mempertingkatkan lagi prestasi wanita dalam arena sukan.

Perbezaan fizikal yang ketara pada tubuh wanita berbanding lelaki akan mempengaruhi penglibatan mereka dalam sukan. Memahami perbezaan ini memberi panduan umum kepada kaum wanita, khususnya menjalani latihan sukan sama ada untuk pertandingan, berekreasi atau untuk aktiviti kecergasan. Individu wanita akan mendapat faedah yang maksimum semasa latihan dan pertandingan selagi mereka melihat perbezaan pada tubuh mereka berbanding lelaki sebagai satu kelebihan dan keistimewaan.