Monday, July 18, 2011

DOMAIN AFEKTIF TAKSONOMI BLOOM, KRATHWHOL & MASIA -1964
ARAS
KATEGORI
HURAIAN PERLAKUAN
CONTOH AKTIVITI
KATA KUNCI
1
Menerima nilai (receive)
Menpunyai sifat kesediaan menerima sesuatu yang ditimbulkan. Berusaha mendengar
3 jenis penerimaan :
1. sedar (berbentuk kognitif)
2. kesediaan menerima
3. pengambilan bahagian secara terkawal
Mendengar arahan guru, memberi tumpuan, mengambil nota tetapi penyertaan pasif
Bertanya, memilih, menghuraikan memberi, menamakan, memegang, mengikut, menunjukkan, mengenalpasti, mengunakan
2
Memberi maklumbalas (respond)
Mempunyai motif dan minat sendiri bagi mengaitkan dirinya secara berkesan dengan sesuatu penggerak. Bertindakbalas dan penyertaan aktif
3 jenis tindak balas
1. tindakbalas mengikut arahan
2. bertindakbalas dengan sendiri.
3. bertindakbalas yang menghasilkan kepuasan
Aktif dalam perbincangan / aktiviti, mencadangkan idea
Membantu, menjawab, mematuhi, menolong, melaksanakan, mengamalkan, melaporkan, akur
3
Menghargai nilai (value)
Tiap-tiap perkara seperti benda, kejadian dan interaksi mempunyai nilai dan diamalkan sehingga menjadi nilai persendirian.
3 jenis nilaian:
1. penerimaan nilai
2. pemilihan sesuatu nilai
3. komitmen
Menunjukcara, mengajuk, melapor, menyertai, membezakan, mempelawa, mencadangkan, berkongsi
4
Mengorganisasi nilai ( organize or conceptualize value)
Menyusun nilai yang banyak kepada keutamaan satu system yang praktikal
2 jenis pengelolaan nilai:
1. mengkonsepsulisasikan nilai
2. pengelolaan sesuatu nilai (susun)
Setia, mencantum, menyelesaikan, mempertahankan, merumus, membuat kesimpulan, mengubahsuai, menghubungkait, membuat sintesis
5
Menghayati nilai (internalize or characterize values)
Mengamali cara-cara hidup mengikut suatu system nilai tertentu. Menukar tingkahlaku kepada satu bentuk berasaskan nilai.
2 jenis perwatakan
1. miripan kepada nilai tertentu
2. perwatakan yang membawa maksud individu itu mempunyai suatu sistem tersendiri.
Mendiskriminasi, mempamerkan, memahami, mempengaruhi, mencadangkan, menyemak, melatan, mengesahkan

0 comments:

Post a Comment